Zamówienia publiczne

Starogard Gd 22.11.2021 r

Protokół z postępowania na udzielenie zamówienia na: Obsługa techniczna

imprezy pn. „Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański

WIERZYCZANKI ZA ROK 2021 ORAZ KONCERTU Justyny Steczkowskiej

Zamawiający:

Starogardzkie Centrum Kultury 83-200 Starogard Gd., Al. Jana Pawła II nr 3

Przedmiot zamówienia:

Obsługa techniczna imprezy pn. „Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Starogard

Gdański WIERZYCZANKI za rok 2021 oraz koncertu Justyny Steczkowskiej z

zespołem w dniu 29.01.2022 r.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.11.2021 r., na kwotę:

24 390,24 zł netto , 30 000,- zł brutto.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

postępowania – Marek Banach Kierownik Administracyjny.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej SCK w dniu 09.11.2021 r.,

zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku SCK oraz skierowano zapytanie do

następujących wykonawców:

-/ Audioline,

-/ HORUS,

-/ Offstage.

Termin składania ofert 19.11.2021 r do godz 14.00

Zestawienie ofert:

1. CREATIV MEDIA SP. z o.o. Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/29

netto 33 258,40 zł, brutto 40 907,83 zł.

2. SETLIGHT Przemysław Wrembel

netto 26 996,94 zł, brutto 33 206,24 zł,

3. HORUS Technika Estradowa, Mińsk Mazowiecki

netto 17 317,07 zł, brutto 21 300,- zł

4. Audioline , Orle , ul. Wejhera 20

netto 25 500,- zł, brutto 31 365,- zł

5. ASTRAL Sound, Warszawa, ul. Radecka 3

netto 18 292,68 zł brutto 22 500,00

W/w oferty spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego i wpłynęły

w terminie wymaganym w zaproszeniu do składania ofert.

Po analizie ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo tj.

HORUS Technika Estradowa 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji

3 Maja 8.

Cena netto 17 317,07 zł brutto 21 300,- zł

Podpis prowadzącego postępowanie: Marek Banach

Zatwierdzam Dyrektor SCK : Ewa Roman

Starogard Gd. 24.11.2021 r.

———————————————————————————————————————————–

Protokół z wyboru dostawcy oświetlenia scenicznego – dotyczy zapytania z dn. 15.11.2021 r.

Starogard Gd 22.11.2021 r

Protokół z postępowania na udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze

środków publicznych, którego wartość zamówienia jest równa i większa niż

30 000,- zł i nie przekracza kwoty 130 000,- zł netto.

Zamawiający:

Starogardzkie Centrum Kultury 83-200 Starogard Gd., Al. Jana Pawła II nr 3

Przedmiot zamówienia:

Zakup lamp oświetlenia scenicznego oraz osprzętu wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników SCK (zgodnie z opisem zamówienia dołączonym do zaproszenia do złożenia oferty)

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.11.2021 r., na kwotę:

48 780,48 zł netto , 60 000,- zł brutto.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

postępowania – Marek Banach Kierownik Administracyjny.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej SCK w dniu 15.11.2021 r

oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku SCK.

Termin składania ofert 19.11.2021 r do godz 14.00

Zestawienie ofert:

1. Chemtrol Polska Sp z o.o. ul. Ciołka 12/424 , Warszawa

netto 12 4540,- zł, brutto 153 184,20 zł., termin realizacji 17.12.2021 r

gwarancja 36 miesięcy.

2. Offstge Przemysław Waszkiewicz ul. Perłowa 14, Łęgowo

netto 46 950,- zł, brutto 57 748,50 zł, termin realizacji 17.12.2021 r

gwarancja 36 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek Gumiński

Al. Krakowska 20, Sękocin Nowy

netto 62 315,50 zł, brutto 76 648,06 zł, termin realizacji 17.12.2021 r.

gwarancja 36 miesięcy.

4. LTT Sp z o.o., Ul. Bakalarska 17, Warszawa

netto 67 698,- zł, brutto 83 83 268,54 zł, termin realizacji 17.12.2021 r

gwarancja 36 miesięcy

W/w oferty spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego i wpłynęły

w terminie wymaganym w zaproszeniu do składania ofert.

Po analizie ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo tj.

Offstage Przemysław Waszkiewicz ul. Perłowa 14, 83-031 Łęgowo

cena netto 46 950,- zł, brutto 57 748,50 zł, termin realizacji 17.12.2021 r,

termin gwarancji 36 miesięcy.

Podpis prowadzącego postępowanie Marek Banach

Zatwierdzam Dyrektor SCK Ewa Roman

Starogard Gd. 22.11.2021 r.

———————————————————————————————————————————–

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Starogard Gd 15.11.2021 r

na udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, którego wartość zamówienia jest równa i większa niż 30 000,- zł i nie przekracza kwoty 130 000,- zł netto.

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Starogardzkie Centrum Kultury

AL. Jana Pawła II nr 3

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 29 45

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup lamp oświetlenia scenicznego oraz osprzętu wraz z montażem i przeszkoleniem

pracowników z obsługi – na potrzeby SCK.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej karty, który stanowi jej

integralną część.

3. Wymogi zamawiającego.

Przedmiot zamówienia realizować:

Termin realizacji do dnia 17.12.2021 r.

Zamówienie musi być zrealizowane w całości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczony

sprzęt.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia jednorazowa po zakończeniu realizacji

i odbiorze, przelewem w terminie 14 dni

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-/ posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w w/w zakresie,

-/ posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie oświetlenia scenicznego.

5. Sposób obliczenia ceny

Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu

zamówienia, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.

6. Kryterium wyboru oferty.

-/ cena 100%

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie na

adres: Starogardzkie Centrum Kultury Al. Jana Pawła II nr 3

w oznakowanej: OFERTA NA DOSTWĘ OŚWIETLENIA

lub elektronicznie na adres e-mail: marekbanach1sck@gmail.com

Termin składania ofert 19.11.2021 r godz 14.00

8. Osoba upoważniona do kontaktów.

Marek Banach tel 783 05 05 07 e-mail: marekbanach1sck@gmail.kom

9. Podpis wnioskodawcy: Marek Banach

PODPIS DYREKTORA

Ewa Roman

Załączniki:

———————————————————————————————————————————–

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Starogard Gdański, 9.11.2021 r.

na : OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ IMPREZY PN. „WRĘCZENIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI WIERZYCZANKI ZA ROK 2021 ORAZ KONCERTU JUSTYNY STECZKOWSKIEJ WRAZ Z ZESPOŁEM”

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Starogardzkie Centrum Kultury

AL. Jana Pawła II nr 3

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 29 45

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Obsługa techniczna imprezy pn. „Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański

WIERZYCZANKI za rok 2021 oraz koncertu Justyny Steczkowskiej wraz z zespołem” w

dniu 29.01.2022 r w następującym zakresie:

-/ dostarczenie sceny,

-/ wykonanie nagłośnienia,

-/ wykonanie oświetlenia scenicznego,

powyższe zrealizować zgodnie z załączonym riderem.

Dodatkowo dostarczyć i zamontować na horyzoncie sceny telebim o wymiarach 7×4 (m)

plus jedna kamera.

Miejsce imprezy:Miejska Hala Sportowa w Starogardzie Gd. Ul. Olimpijczyków

Starogardzkich 1.

Termin imprezy: 29.01.2022 r rozpoczęcie godz 17.00

3. Wymogi zamawiającego.

Przedmiot zamówienia wykonać:

-/ część pierwsza wręczenie nagród Prezydenta Miasta – zgodnie z otrzymanym

scenariuszem,

-/ koncert Justyny Steczkowskiej z zespołem zrealizować zgodnie otrzymanym

riderem.

-/ gotowość sceny i techniki do prób godzina 12.00 dnia 29.01.2022 r

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-/ posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obsługi

przedmiotu zamówienia,

-/ posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi koncertów, dokumentując

przynajmniej trzema referencjami z obsługi imprez (referencje należy dołączyć

do oferty)

5. Sposób obliczenia ceny

Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu

zamówienia, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.

6. Kryterium wyboru oferty.

-/ cena 100%

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Starogardzkie Centrum Kultury Al.Jana

Pawła II nr 3 oznakowanej: OFERTA NA OBSŁUGĘ WIERZYCZANEK.

lub elektronicznie na adres e-mail: marekbanach1sck@gmail.com

Termin składania ofert 19.11.2021 r godz 14.00

9. Osoba upoważniona do kontaktów.

Marek Banach tel 783 05 05 07 e-mail: marekbanach1sck@gmail.kom

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez

podania przyczyny.

10. Podpis wnioskodawcy: Marek Banach

ZATWIERDZAM

Dyrektor Ewa Roman

Załączniki:

-/ rider techniczny

Zamówienia publiczne

Starogard Gd 12.08.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

na udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 30 000,- zł netto i nie przekracza wartości

50 000,- zł netto

Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na niżej wymienione roboty:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH: SZATNIA ORKIESTRY I POMIESZCZENIE BIUROWE, ZLOKALIZOWANYCH W PRZYZIEMIU BUDYNKU SCK”.

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Starogardzkie Centrum Kultury

AL. Jana Pawła II nr 3

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 29 45

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót

3. Wymogi zamawiającego.

A/ termin realizacji do października 2021 r.

B/ Wykonawca zapewni kierownika budowy , który posiada niezbędne uprawnienia

do prowadzenia w/w robót.

C/ Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

D/ Warunki płatności: jednorazowa płatność po odbiorze robót, termin płatności do 30 dni.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

A/ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia jest krótszy – w tym okresie 2 robót budowlanych o podobnym charakterze.

B/ posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

5. Sposób obliczenia ceny

Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu

zamówienia, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres

Zamawiającego z napisem „Roboty remontowe w SCK” lub e-mail na adres markbanach1sck@gmail.com w terminie do dnia 20.08.2021 r

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

a/ cenę netto / brutto

b/ termin realizacji

c/ okres gwarancji

d/ referencje zg. z zapisem pkt.4. A

7. Osoba upoważniona do kontaktów.

Marek Banach – kierownik administracji tel. 783 050 507 , marekbanach1sck@gmail.com

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zamówienia bez podania

przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny.

Dyrektor: ………………………………………

Załączniki:

-/ przedmiar robót.