Zamówienia publiczne

Starogard Gd 12.08.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

na udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości 30 000,- zł netto i nie przekracza wartości

50 000,- zł netto

Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na niżej wymienione roboty:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH: SZATNIA ORKIESTRY I POMIESZCZENIE BIUROWE, ZLOKALIZOWANYCH W PRZYZIEMIU BUDYNKU SCK”.

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Starogardzkie Centrum Kultury

AL. Jana Pawła II nr 3

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 561 29 45

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót

3. Wymogi zamawiającego.

A/ termin realizacji do października 2021 r.

B/ Wykonawca zapewni kierownika budowy , który posiada niezbędne uprawnienia

do prowadzenia w/w robót.

C/ Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

D/ Warunki płatności: jednorazowa płatność po odbiorze robót, termin płatności do 30 dni.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

A/ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia jest krótszy – w tym okresie 2 robót budowlanych o podobnym charakterze.

B/ posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

5. Sposób obliczenia ceny

Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu

zamówienia, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres

Zamawiającego z napisem „Roboty remontowe w SCK” lub e-mail na adres markbanach1sck@gmail.com w terminie do dnia 20.08.2021 r

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

a/ cenę netto / brutto

b/ termin realizacji

c/ okres gwarancji

d/ referencje zg. z zapisem pkt.4. A

7. Osoba upoważniona do kontaktów.

Marek Banach – kierownik administracji tel. 783 050 507 , marekbanach1sck@gmail.com

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zamówienia bez podania

przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny.

Dyrektor: ………………………………………

Załączniki:

-/ przedmiar robót.